Protokół przebiegu egzaminu ósmoklasisty w sali

Pobierz

Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w sali 4.1.. 1 ustawy, przystępuje uczeń, który korzysta z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty .Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 .. (ZN) przebieg odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty w każdej sali.. Przewodniczący odbierają od dyrektora wymagane podczas egzaminu dokumenty (wykaz zdających w danej sali - Załącznik nr 7), protokół przebiegu egzaminu w danej sali (Załącznik nr 8), ZałącznikJeżeli do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego albo z przedmiotów przeprowadzanych w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym w przypadku, o którym mowa w art. 44zv ust.. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 25 uczniów.. Obserwator swoją obecność na egzaminie potwierdza podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu egzaminu w danej sali.. §Uzupełniony Protokół przebiegu egzaminu ósmoklasisty z sali (załącznik nr 8) Uzupełniony Wykaz uczniów w sali egzaminacyjnej (załącznik nr 7) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel.. 11.6 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 - AKTUALIZACJA 2 12..

protokół przebiegu egzaminu.

Protokół, o którym mowa w ust.. Przewodniczący zespołu nadzorującego uzupełnia wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali oraz protokół przebiegu tego egzaminu w tej sali.. przedstawiciel uczniów opuszcza salę, a członkowie zespołu nadzorującego sporządzają protokół przebiegu egzaminu w danej sali, uzupełniają i weryfikują wykaz zdających dla danego przedmiotu w danym dniu egzaminu, 3. .. - przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego lub rezygnacji z egzaminu ósmoklasisty w języku mniejszości i przekazanie tej informacji do OKE do 18 stycznia 2019 r.4.. Wewnątrzszkolna Instrukcja Organizacji i Przebiegu Egzaminu Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 17 w Koszalinie została przygotowana w oparciu o : 1) ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. Fakt ten odnotowuje się w protokole przebiegu części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu w danej sali.5.. Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu 41. ósmoklasisty Uzupełniono Protokół przebiegu egzaminu z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej (załącznik 8.)..

Protokół zbiorczy przebiegu egzaminu ósmoklasisty z matematyki .

organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 z 20 maja 2020 r.", e) uzupełniony wykaz uczniów w danejzdających do sali: wykaz zdających w sali egzaminacyjnej; druk Załącznika nr 8, czyli protokół przebiegu egzaminu w danej sali oraz Załącznika nr 11, czyli protokół ewentualnego przerwania, unieważnienia egzaminu; imienne koperty zawierające naklejki z PESELEM uczniów i kodem szkoły.. EZ-13Z Rozliczenie kosztów noclegów egzaminatorów.e.. Przewodniczący zespołu nadzorującego przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego:e. EZ-11Z Protokół zbiorczy etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w ośrodku egzaminacyjnym.. Przewodniczący zespołów nadzorujących sprawdzają przygotowanie sal do egzaminu ósmoklasisty, w tym w szczególności: płyty CD w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego; otwarcie opakowania płyty CD następuje w sali egzaminacyjnej.. Przewodniczący ZN przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego: a.egzaminacyjnymi w danej sali.. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.druk protokołu przebiegu egzaminu w danej sali, kody kreskowe, koperty do spakowania materiałów..

Arkusz obserwacji przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

Na pół godziny przed egzaminemProtokół przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej.. oraz protokół przebiegu tego egzaminu w tej sali (załącznik 8.).. miejsce na naklejkę .6 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 1.2.. Przewodniczący ZE, oraz wychowawcy klas zapoznają uczniów z informacją dla ucznia .. egzaminie podpisem w odpowiednich miejscach protokołu przebiegu egzaminu.Przewodniczący zespołu nadzorującego uzupełnia wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali oraz protokół przebiegu tego egzaminu w tej Sali.. zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych.l) uwagi o przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.. Załącznik 10c.. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu w każdej sali następuje odbiór prac od zdających, przeliczenie, odnotowanie liczby zestawów egzaminacyjnych w protokole przebiegu egzaminu w danej sali, uporządkowanie, spakowanie i opisanie kopert zgodnie z zaleceniami OKE w Poznaniu (w obecności przedstawiciela zdających)..

Protokół zbiorczy przebiegu egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego .

SŁOWNICZEK POJĘĆ CZĘSTO UŻYWANYCH W TEKŚCIE Ilekroć w tekście używa się terminu: 1. egzamin - oznacza on egzamin ósmoklasisty 2. uczeń - oznacza on ucznia szkoły dla dzieci i młodzieży oraz słuchacza szkoły dlaEZ-7 Decyzja o przerwaniu i unieważnieniu etapu egzaminu.. W sytuacjach szczególnych, gdy musi opuścić salę, swoje obowiązki powierza członkowi zespołu nadzorującego, co odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu z danego przedmiotu w danej sali.. EZ-8 Oświadczenie zdającego o rezygnacji z egzaminu.. z 2018 r. poz. 1457), zwaną dalej "ustawą"Przewodniczący zespołu nadzorującego uzupełnia wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali oraz protokół przebiegu tego egzaminu w tej sali.. Po wypełnieniu drukuje protokół w dwóch egzemplarzach, podpisuje i jeden z nich przekazuje wraz z pozostałą dokumentacją egzaminacyjną do OKE.ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali (załącznik 7.). : (058) 320 55 90 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sprawdza kompletność materiałów z danejProtokół przebiegu egzaminu ósmoklasisty - sala nr .. PZN Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu 42. z sali Przekazano materiały egzaminacyjne Po zakończeniu przewodniczącemu zespołu10.. Jeżeli podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w terminie głównym uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.w protokole przebiegu egzaminu w danej sali - załącznik 8; f. PZE dołącza do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 9a, 9b, 9c), wygenerowanego z SIOEO decyzję -załącznik 11W DNIU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.. Uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 8.30.. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwator (jeżeli był obecny).. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwator (jeżeli był obecny).. ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej (załącznik 8 "Informacja CKE o sposobie .. Przewodniczący zespołu nadzorującego w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty nie opuszcza sali egzaminacyjnej.. Protokół zbiorczy przebiegu egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.. W sytuacjach szczególnych, gdy musi opuścić salę, swoje obowiązki powierza członkowi zespołu nadzorującego.. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwator (jeżeli był obecny).Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, wprowadzając dane do formularza elektronicznego w SIOEO.. Delegacja / upoważnienie .6 4.. Członkowie zespołów nadzorujących przychodzą do szkoły w dniu egzaminu o godzinie 8.00 (spotkanie w sali gimnastycznej).. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwator/obserwatorzy (jeżeli byli obecni).PZN nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu maturalnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt