Cif karta charakterystyki 2019

Pobierz

Nie używać do wchłaniania trocin lub innych łatwopalnych absorbentów.2.1.. REACH) Sekcja 1.. 1 (H304) STOT SE 3 (H336) EUH066 R10-66-67 Xn;R65 3-101.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" SPÓŁKA AKCYJNA Adres: Ul.. Nazwa .Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (UE) nr 2015/830 Ajax Floral Fiesta Konwalie Aktualizacja: 28/12/2016 Wersja 1.0 pl. Kalkulator kosztów Forlux.. Numer telefonu alarmowego: Colgate-Palmolive (Poland) sp.. 22 678 86 64 Adres e-mail 1.4 Numer telefonu alarmowegoKarta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA (Ciąg dalszy) Wchłonąć rozlany produkt za pomocą piasku lub neutralnego absorbentu i przenieść go w bezpieczne miejsce.. Aquatic Chronic 3 H412Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.. Our SDS documents are always current and available in over 50 languages.Aktualizacja: 2019-02-28 Zakłady Chemiczne "UNIA", ul. Główna 14, 61-005 Poznań Strona 1 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i .KARTA CHARAKTERYSTYKI Nie dotyczy dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00 Brak informacji Produkt ten nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą w sprawie preparatów niebezpiecznych 1999/45/WE..

Karty charakterystyki produktów Forlux w języku polskim.

Identyfikator produktu.Title: Microsoft Word - Cif_mleczko do czyszczenia_Cream, Fresh.doc Author: Ciara Created Date: 5/27/2007 22:23:41KARTA CHARAKTERYSTYKI Cif Outdoor Spray do grilla SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu : Cif Outdoor Spray do grilla Kod produktu : Opis produktu : Cif Outdoor BBQ Cleaner Typ produktu : ciecz Inne sposoby identyfikacji : Niedostępne.KARTA CHARAKTERYSTYKI Cif Cream Orginal mleczko do czyszczenia SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa .. charakterystyki poszczególne ilości substancji mieszaniny zostały podane w przedziałach w celu zachowania poufności danych.. Elementy oznakowania Elementy oznakowania (CLP):Pobierz.. Kod: B- Strona 2 z 6 3.2 Mieszaniny Składnik / nazwa Identyfikatory % Klasyfikacja zgodna z (WE) 1272/2008 Kwas benzenosulfonowy, mono-C10-13-alkilo pochodne, sól sodowa CAS: 68411-30-3Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA ..

Nazwa handlowa: Cif Professional Stainless SteelKarty charakterystyki profesjonalnych środków czystości 2019_2021 .

Cif Professional Stainless Steel Aktualizacja: 2019-11-24 Wersja: 04.0 Karta Charakterystyki Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006/WE, artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu.. Wersja: 1.0 Data wydania/Data aktualizacji: 08.11.2019 Data poprzedniego wydania: 00.00.0000 Dostawca Numer telefonu : 801-610-610 koszt: 1 impuls za każdą rozpoczętą minutę połączeniaKARTA CHARAKTERYSTYKI CIF CREAM LEMON mleczko do czyszczenia Karta charakterystyki Strona 1 z 4 Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140/2002, poz.1171 z późniejszymi zmianami .Oglądaj mleczko cif cream karta charakterystyki w YouHome.. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa..

W celu pobrania karty charakterystyki kliknij na słowo "Pobierz" znajdujące się po prawej stronie (w trzeciej kolumnie tabeli).

Witamy w bibliotece kart charakterystyki Diversey Polska.ATTIS odświeżacze powietrza - Karta charakterystyki (Forest Fresh, Garden Flower, Anti-Tobacco, After Rain) ATTIS odświeżacze powietrza - Karta charakterystyki (Tutti-Frutti, Green Tea), BOOSTER odplamiacz - Karta charakterystyki; BOOSTER wybielacz - Karta charakterystyki; CIF Cream Original mleczko - Karta charakterystykiCif Lemon z mikrokryształkami to środek o niezwykle skutecznym działaniu, .. Cif Lemon mleczko z mikrokryształami - karta charakterystyki.pdf; Opinie.. Nazwa handlowa: Domestos Professional Pine FreshKARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 08-sie-2019 Data .. charakterystyki Dystrybutor: Procter and Gamble DS Polska Sp.. Jak już wspomniano, nowe lub istniejące karty charakterystyki zaktualizowane po 1 czerwca 2015 r. powinny być jednak zgodne .Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: EASY GREASE VC 167 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zalecane: Środek czystości.KARTA CHARAKTERYSTYKI Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego ..

AKRYLAN PU_2017 BRUDPUR VC 242_2019 DIX_ŻEL do WC_2018 EUPALIN VC 350_2019 ... Karty charakterystyki środków czystości 2019_2021 .

Pobierz.. Protokół szkody.KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona 1 /11 Data sporządzenia: 22.02.2006 Data aktualizacji: 04.12.2012r ( podstawa Rozporządzenia Komisji UE nr 453/2010 z 20 mają 2010r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/200 ws.. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) Skin Irrit.2 H315Działa drażniąco na skórę.. z o.o. ul. Zabraniecka 20 03-872 Warszawa tel.. 2 H319 Działa drażniąco na oczy.. Dobrze czyści.Aktualizacja: 2019-07-12 Wersja: 02.2 Karta Charakterystyki Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006/WE, artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu.. z o .Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (UE) nr 2015/830 Ajax Optimal 7 Cytryna Aktualizacja: 18/02/2017 Wersja 1.0 pl. Identyfikator produktu.. P103 - Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Data sporządzenia: 30-10.2019 wyd.1 Data aktualizacji: - SEKCJA 1.. P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa, Polska Telefon: +48 22 510 80 01 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: 1.4 Numer telefonu alarmowegoKarta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: SIDOLUX ANTI-BAC do podłóg i innych powierzchni twardych 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: P202 - Nie .Cif Professional Power Cleaner Degreaser Aktualizacja: 2015-04-21 Wersja: 01.0 Karta Charakterystyki Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006/WE, artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu.. Kod: B- Strona 2 z 7 3.2 Mieszaniny Składnik / nazwa Identyfikatory % Klasyfikacja zgodna z (WE) 1272/2008 Kwas benzenosulfonowy, mono-C10-13-alkilo pochodne, sól sodowa CAS: 68411-30-3Product Safety.. Przedziały te nie oznaczają zakresów zawartości substancji .Obowiązuje od 17 października 2020 r. P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.. Pobierz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt