Ipet wzór wypełniony afazją

Pobierz

Numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.. program nauczaniaINDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY 1.. Przykład: Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.Podstawa opracowania IPET (zaznacz X we właściwym miejscu) Niepełnosprawność (jaka?). IPET przedmiotowy ucznia z autyzmem.. Następnie ujęto informacje dotyczące sytuacji rodzinnej ucznia oraz inne dodatkowe informacjeNowy Wiśnicz.. 2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i .Imię i nazwisko[Wpisz tekst] ZAKRES I SPOSÓB DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH DZIECKA, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNICH METOD I FORM PRACY § 6.1.1 Nieustabilizowanie umiejętności komunikacyjnych w zakresie macierzystego języka Zachęcamy do zapoznania się z propozycją arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz indywidualnego programu-edukacyjno-terapeutyc znego (IPET), opracowanych zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego.. Zespół Aspergera X Niedostosowanie społeczne Zagrożenie niedostosowaniem społecznym Czas realizacji programu 1 rok szkolny CELE EDUKACYJNE TERAPEUTYCZNE Ogólne: realizacja celów wynikających z podstawy programu szkoły ogólnodostępnej Ogólne:- głębokie zaburzenia mowy i języka - afazja ruchowa - zaburzenia ekspresyjnego posługiwania się mową - koordynacja i integracja ruchów narządów artykulacyjnych poniżej wieku - rozumienie mowy stosunkowo dobre - niedoskonałośd w zakresie tworzenia wypowiedzi - mowa foniczna z licznymi zniekształceniamiDanuta Turłaj • IPET dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - przedszkole • 4 Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i integracja sensoryczna Mocne strony dziecka: Zmysły wzroku, słuchu, węchu i smaku funkcjonują prawidłowo..

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z afazją motoryczną.

Opinia nauczyciela o dziecku z nietypowym zachowaniem.. Przeskocz do treści.. Białystok.. Okres, na jaki wydano orzeczenie: Obszary warunkujące rozwój dziecka* wyłonione w wyniku wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.W naszym wzorze IPET znalazły się między innymi informacje dotyczące charakterystyki psychopedagogicznej ucznia czyli jego mocne i słabe strony w obszarze funkcjonowania poznawczego, społeczno-emocjonalnego i umiejętności szkolnych.. Zaproponowane arkusze WOPFU i IPET .WOPFU jest nierozerwalnie związane z IPET-em (O którym pisałam wcześniej TUTAJ).To połączenie wynika z tego, że bez WOPFU nie możemy stworzyć IPET-u.Musimy w pierwszej kolejności przystąpić do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka na co wskazuje ustawa: "Zespół opracowuje program (IPET) po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia .I Fizyczny obszar rozwoju dziecka: 1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności.. Nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej, która wydała orzeczenie.. Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. IPET - język angielski szkoła podstawowa.. IPET dla dziecka o potrzebie kształcenia specjalnego.. WOPFU - ocena okresowa..

Dziecko niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją oraz niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim.

1b. ustawy o systemie oświaty - Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym .. IPET dla ucznia niedosłyszącego.Kształcenie specjalne - propozycje arkuszy.. Podpis rodzica: Podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu: Podpis dyrektora:Dane szkoły Nazwa i adres/ oddział.. Autor: Teresa Kubik - Czytelniczka Portalu.. OGÓLNE INFORMACJE O UCZNIU: Imię i nazwisko:Data i miejsce urodzenia:Okres/etap edukacyjny, na który stworzono IPET:Numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:Rozpoznanie wynikające z orzeczenia:Data opracowania IPET:Data aktualizacji/modyfikacji: 2.Dodano: 7 października 2021 Pobierz wzór indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.IPET - przykładowy wzór.. Ojciec/prawny opiekun.. Oznaczenie etapu edukacyjnego IIIData posiedzenia zespołu nauczycieli i specjalistów w celu określenia zakresu niezbędnej modyfikacji IPET: Przyczyna modyfikacji IPE-T: Art. 71b ust.. Z uwagi na zdiagnozowaną afazję i nie osiągnięcie gotowości szkolnej Marysia została odroczona od obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018..

Tagi: afazja motoryczna, Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, IPET, uczeń z afazją motoryczną.IPET dla ucznia z afazją.

Integralną częścią IPET-u jest Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Poziomu Ucznia (WOPFU).W dalszej pracy z uczennicą należy stosować się do zaleceń zawartych w IPET.. IPET to tajemniczo brzmiący skrót, który być może nic nam od razu nie mówi.. MODYFIKACJA IPET DOKONANA NA PODSTAWIE WOPFU: Wszystkie zalecenia i dostosowania zawarte w IPET, uważa się za nadal obowiązujące.. IPET opracowano dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej.. higieniczne; dostosowanie: komunikuje potrzebę pójścia do toalety, samodzielnie załatwia potrzeby fizjologiczne, samodzielnie myje ręce i je wyciera, myje zęby.. Dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych (imi ę i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon, e-mail) Matka/prawny opiekun.. terapia pedagogiczna niepełnosprawność intelektualna objawy rewalidacja IPET grafomotoryka umiejętności społeczne emocje scenariusze zajęcia pedagog sensoryka schematy logopedia arkusze historyjki szkoła zespół Aspergera ASD.Przygotowałam dla Was gotowy wzór do ściągnięcia w dwóch wersjach - z komentarzami i wskazówkami oraz pusty do uzupełniania.. Podstawa opracowania IPET-u Nr i data wydania orzeczenia Diagnoza i zalecenia zawarte w orzeczeniu.. Załącznik do IPET ucznia z Zespołem Aspergera w Szkole Średniej z Oddziałami Integracyjnymi.IPET - Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny • PRZEDSZKOLE • pliki użytkownika joan631 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny (przykład).doc, IPET Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny (wzór).jpgMODYFIKACJA IPET DLA UCZNIA……………………..

Macie jakieś pytania?Marysia posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową - afazją.

Pobierajcie, korzystajcie - będzie mi wówczas miło jeśli zostawicie jakiś ślad po sobie Wzór jest w pełni edytowalny (plik WORD).. Szkoła Przedszkole.. dostosowuje się .. Możecie je pobrać z chomika TUTAJ lub poprzez dysk google TUTAJ.. Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna.. Jest to skrót nazwy dokumentu, a mianowicie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, opracowywanego dla uczniów niepełnosprawnych, realizujących obowiązek szkolny w oparciu o orzeczenia z .Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.. )uszkodzenie słuchu ucha prawego w stopniu głębokim, ucha lewego w stopniu znacznym X Niedostosowanie społeczne Zagrożenie niedostosowaniem społecznym Czas realizacji programuEWALUACJA IPET (uzupełniane według wzoru stanowiącego załącznik do programu) Obszar ewaluacji Opis i wnioski do dalszej pracy Ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno -pedagogicznej realizowanej w ramach IPET I Półrocze roku szkolnego Załącznik nr Ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno -pedagogicznej realizowanej w ramach IPETAfazja motoryczna - etap edukacyjny: przedszkole.. odpowiednio program wychowania przedszkolnego i .. Nie zauważono żadnych odchyleń od normy.1.. Opinia wychowawcy o uczniu.. autyzm.life i Neuroróżnorodni.. Diagnoza z WOPFU.Imię i nazwisko ucznia Data urodzenia Dane przedszkola grupa Wychowawca Koordynator zespołu Nr orzeczenia Data wystawienie orzeczenia Podstawa opracowania IPET (zaznacz X we właściwym miejscu) Niepełnosprawność (jaka?. Marysia trafiła do naszego przedszkola w wieku 4 lat..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt