Mikrozid karta charakterystyki 2019

Pobierz

Wersja 05.10 Aktualizacja: 26.09.2019 Data ostatniego wydania: 11.12.2018 Data pierwszego wydania: 21.11.2001 Z11091_02 ZSDB_P_PL PL Strona 2/17 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Działanie drażniące na oczy, Kategoria 2 H319: Działa drażniąco na oczy.mikrozid AF wipes No Change Service!. Data sporządzenia karty: 19.01.2006 r. Data aktualizacji: 08.01.2008 r. Aktualizacja: 3 • "Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - wartości dopuszczalne" - wyd.. Strona 12 z 12.. Wersja 05.00 Aktualizacja: 11.06.2020 Data ostatniego wydania: 06.02.2019 Data pierwszego wydania: 21.04.2007 Z11657_03 ZSDB_P_PL PL Strona 2/19 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 2.2 Elementy oznakowania Oznakowanie Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeniamikrozid AF wipes Kopia do odczytu!. 20 o C we wszystkich proporcjach.. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS.. k. 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 38C tel.. Identyfikacja substancji/mieszaniny oraz przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji: Nazwa produktu: Nanorurki węglowe wielościenne sfunkcjonalizowane OHsrodki-czystosci.euSpirigel complete dzięki formule żelu o obniżonej lepkości daje wrażenie korzystania z płynnego preparatu do dezynfekcji rąk, jednocześnie zapewniając korzyści tradycyjnego alkoholowego preparatu.. Data sporządzenia karty: 19.01.2006 r. Data aktualizacji: 08.01.2008 r. Aktualizacja: 3..

Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki P.P.H.

Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z rozporządzeniem WE (REACH) Nr 1907/2006.. Strona 5 z 12.. Strona 2 z 12.. KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 mikrozid AF liquid Kopia do odczytu!. Rozpuszczalność w wodzie w temp.. Wersja 2 Nr produktu: A18996 C Strona 1 / 20 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Gigant 275 SCPonuka.. Przy obchodzeniu się z preparatem, gdy istnieje możliwośćmikrozid AF wipes No Change Service!. Kategória.$57$ &+$5$.7(5<67<., ]jrgqlh ] 5r]sru] g]hqlhp :( 02''86 67$57 '&:huvmd $nwxdol]dfmd 1xphu .duw\ 6 2ehfqd zhuvmd ]dvwKarta charakterystyki Oli Lacke GmbH OLI-AQUA POLISHsport Sportbodenpflege 15.96 Data aktualizacji: 05.04.2018 Numer materiału: A00702 Strona 1 z 6 .. 100 g płynu zawiera substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek 0,10 g, fenoksyetanol 2,00 g, substancje pomocnicze: kokamidopropylobetaina - roztwór 30% lub 38% (octan dimetyloamoniowy kwasu amidopropylokokosowego, sodu chlorek, woda), sodu D-glukonian, glicerol 85%, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.. Kapitał zakładowy 15 467 000,00 zł1.3.. Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z rozporządzeniem WE (REACH) Nr 1907/2006.. Wersja 06.00 Aktualizacja: 07.02.2022 Data ostatniego wydania: 23.04.2021 Z11091_01 ZSDB_P_PL PL Strona 3/20 2.3 Inne zagrożenia Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegającemikrozid AF liquid Kopia do odczytu!.

20 o C 15 s (metoda DIN 53211)Karta charakterystyki preparatu.

NIP KRS .. Data sporządzenia karty: 19.01.2006 r. Data aktualizacji: 08.01.2008 r. Aktualizacja: 3.. Dane chemiczno-fizyczne.Author: rvanderwal Created Date: 4/26/2019 10:09:50 AMKARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki mieszaniny zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami, załącznik II Gigant 275 SC Data: 30.12.2019.. Dzięki swojej formule redukuje gromadzenie się produktu, jednocześnie utrzymując przewagę żelu nad płynem: łatwość stosowania .Dane produktu.. Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z rozporządzeniem WE (REACH) Nr 1907/2006.. Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z rozporządzeniem WE (REACH) Nr 1907/2006.. Strona 9 z 12.. Data sporządzenia karty: 19.01.2006 r. Data aktualizacji: 08.01.2008 r. Aktualizacja: 3. z o.o. ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski.. Ochrona oczu: Unikać kontaktu z oczami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt